Institutionen för fred och konfliktforskning

Institutionens arbete för lika villkor

Uppsala universitet, och således även institutionen för freds- och konfliktforskning, ska ha ett långsiktigt och systematiskt lika villkorsarbete som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska bedrivas på alla nivåer inom universitetet och institutionen.

Målsättningen innebär ”att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.” (Diskrimineringslag 2014:958).

Mer detaljerad information om institutionens lika villkorsarbete finns i lika villkorsplaner nedan.

Institutionen har en kommitté för lika villkor som arbetar fram institutionens plan för lika villkor. Kommittén diskuterar frågor som rör lika villkor, planerar och genomför åtgärder, anordnar seminarier för de anställda, samt informerar studenterna om arbetet med dessa frågor på institutionen.

Kommittén består av institutionens lika villkorsombud, prefekten och representanter från institutionens fyra styrelsekorporationer: lärare/forskare, TA-(Teknisk/Administrativ) personal, doktorander och grundutbildnings- (GU) studenter. Kommittén välkomnar förslag och synpunkter på institutionens arbete för lika villkor. Denna grupp träffas ett par gånger om året.

År 2017-2018 ser sammansättningen ut enligt följande

Lika villkorsombud: Charlotte Grech-Madin och Sebastian van Baalen
Prefekt: Magnus Öberg
TA-personal: Therese Pettersson 
Lärare/forskare: Sabine Otto
Doktorander: Sebastian van Baalen
Studentrepresentanter: Christiana Lang (Master) and Pauline af Ekenstam (Kandidat)

Kontaktpersoner

För att diskutera frågor och förslag om lika villkorsarbete kan man kontakta lika villkorsombuden Charlotte Grech-Madin och Sebastian van Baalen via email eller komma förbi under tjänstetid.

Om du eller någon du känner på jobbet/i din kurs utsätts för diskriminering eller trakasserier kan man alltid vända sig till institutionens lika villkorsombuden Charlotte Grech-Madin och Sebastian van Baalen. Vill man hellre kontakta någon annan kan man även gå direkt till prefekten vid institutionen, studierektor, eller jämställdhetsansvariga på universitetet. Kontakter med jämställdhetsombudet sker på förtroendebasis och med tystnadsplikt.

Kontakt

Lika villkorsombuden Charlotte Grech-Madin och Sebastian van Baalen nås via email.

Sebastian van Baalen nås även på hans kontor B421, plan 2, plan 4, Gamla Torget 3. För viktiga ärenden, vänligen kontakta oss för att boka ett möte.

Planerade åtgärder

Under perioden 2017-2018 planerar lika villkorskommitteen att genomföra en undersökning om studenternas syn på lika villkorsarbetet samt framtida möjligheter inom detta område. Dessutom planeras ett informellt möte i form av en ”lika fika” för att utbyta idéer och synpunkter på institutionens arbete för lika villkor.

Lika villkors undersökning

Lika Villkorskommittén på institutionen för freds- och konfliktforskning har genomfört en undersökning bland studenterna om Lika Villkorsarbete vid institutionen. Undersökningen tjänar en dubbel syfte: För det första informerar undersökningen Lika Villkorskommittén om studenternas upplevelser med jämställdhetsfrågor, eventuella upplevda hinder, utmaningar och problem. För det andra ges det utrymme för att föreslå förbättringar, ämnen du är intresserad av eller åtgärder och aktiviteter du vill föreslå som Lika Villkorskommittén kan ta upp i framtiden.

Ladda ner rapporten (på engelska)