Institutionen för freds- och konfliktforskning

Freds- och konfliktforskning

Freds- och konfliktforskning är ett ungt ämne som tar sig an angelägna frågor i en orolig värld: Varför blir det väpnade konflikter? Hur får vi en varaktig fred? Forskningen och undervisningen vid institutionen bedrivs främst på engelska. Välkommen att besöka vår engelska webbplats!

Besök vår engelska webbplats 

En ung institution som snabbt blivit världsledande

Freds- och konfliktforskning är ett ungt ämne vid Uppsala universitet. Institutionen etablerades i början av 1970-talet med syftet att bedriva forskning och undervisning i freds- och konfliktfrågor. Ämnet är till sin karaktär tvärvetenskapligt och forskare rekryteras från bl.a. sociologi, psykologi och statsvetenskap. 1985 inrättades den första lärostolsprofessuren i ämnet, den så kallade Dag Hammarskjöldprofessuren, och sedan denna tid utvecklade institutionen en komplett grundutbildning samt en forskarutbildning. Idag arbetar cirka 80 personer vid institutionen vilket innebär att den under några få decennier har utvecklats från att vara ett mindre institut till en av fakultetens större institutioner. Besök vår engelska webbplats för att hitta kontaktinformation till anställda vid institutionen. 

Studera fred och konfliktfrågor

Institutionen har skapat en världsledande forskningsmiljö i freds- och konfliktfrågor. Vi anser att kopplingen mellan undervisning och forskning är mycket viktig och därför får du undervisning av forskare som regelbundet publicerar i de bästa vetenskapliga tidskrifterna inom området. Sammanlagt närmare 300 studenter per år utbildas vid institutionens program och fristående kurser. Här finns ett masterprogram i freds- och konfliktstudier såväl som ett kandidatprogram i fred och utveckling, det senare i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen. Besök vår engelska webbplats för mer information om våra program och kurser.

Forskning av högsta klass

Huvudsyftet med forskningen vid institutionen är att ta reda på orsakerna till och förstå dynamiken bakom väpnade konflikter, samt att analysera fredsprocesser och förutsättningarna för en hållbar fred. I Sverige är denna inriktning unik och idag befinner sig flera projekt vid den internationella forskningsfronten. Det rör sig om teoribaserad empirisk forskning men flera projekt är policy-inriktade och resultaten kan vara direkt användbara för praktiker. Sedan 1980-talet har institutionen utvecklat ett eget konfliktdataprogram Uppsala Conflict Data Program (UCDP) som utan kostnad erbjuder forskare såväl som allmänheten unika data om väpnade konflikter värden över. Programmet är världsledande och har nått stor internationell ryktbarhet. En internationell utvärderingspanel har betecknat det som ett av Uppsala universitets ”flaggskepp.”

Merparten av forskningen är externfinansierad och bedrivs inom program och projekt. Institutionen erhåller ekonomiskt stöd från de största svenska bidragsgivarna såsom Vetenskapsrådet  och Riksbankens Jubileumsfond. Programmet Violence Early-Warning System (VIEWS), är EU-finansierat och syftar till att utveckla, testa och succesivt förbättra möjligheter att göra databaserade prognoser om konfliktmönster i världen. Besök vår engelska webbplats för mer information om forskningen vid institutionen.

Samverkan

Avgörande för institutionens framgångar är att forskarna fortlöpande utvecklar ett omfattande samarbete med internationellt renommerade kolleger både inom och utanför Skandinavien. Institutionen stödjer och samarbetar med fredsforskningsmiljöer världen över och skapar på så sätt globala nätverk inom såväl forskning som undervisning. Besök vår engelska webbplats för mer information om samverkan samt för att hitta kontaktuppgifter till sakkuninga inom en rad områden.

Senast uppdaterad: 2021-11-29