Minor Field Studies

The Minor Fields Studies scholarships are available for those who are Swedish citizens or permanent residents of Sweden. Citizens of other Nordic countries are also eligible to apply if they have lived in Sweden for at least one year.

Genom stipendieprogrammet för mindre fältstudier, Minor Field Studies (MFS), vill Sida ge svenska studenter möjligheter att inhämta kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Programmet syftar också till att ge studenter, lärare och institutioner vid universitet och högskolor möjlighet att knyta kontakter med institutioner och organisationer i utvecklingsländer.

MFS-programmet administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR). Detaljerad information om MFS går att finna på utbyten.se.

MFS har varit en integrerad del av institutionens arbete sedan 1994 då de första stipendiaterna åkte iväg på MFS. Sedan dess har studenter vid institutionen årligen åkt på fältstudier för att insamla material till sina kandidat-, magister- och masteruppsatser.

Från och med 2017 hanteras MFS av internationella kansliet vid Uppsala Universitet. För mer information, se: https://www.uu.se/student/utlandsstudier/minor-field-studies/

Kommande ansökningstillfällen för MFS är 1-15 november 2020 och 1-15 april 2021. Se nedan angående vilka studenter vid institutionen som kan söka vid respektive tillfälle.

1-15 november 2020:

  • C- nivå studenter
  • MA år 1 studenter (som gör 1-års programmet)
  • MA år 2 studenter 

1-15 april 2021:

  • B-nivå studenter (under förutsättning att de antas på C-kursen HT 2021)

Observera att alla ansökningar måste inkludera ett godkännande från institutionen. För att få detta godkännande måste en kort PM på 2-3 sidor lämnas in. PM bör struktureras enligt följande rubriker och skrivas på engelska:

  1. Introduction (research question and academic relevance)
  2. Relevant Previous Research
  3. Theoretical Framework
  4. Research Methodology
  5. Ethical Considerations

När ni skriver PM:et, är det bra att ni även tar en titt på instruktionerna för hur den slutgiltiga projektplanen (s.k. ”Project Proposal”) ska utformas (pdf) samt Hum-Sam Fakultetens bedömningskriterier för MFS-ansökningar (pdf).

I MFS ansökan ska ni även redovisa om det finns något forskningsprojekt vid institutionen som ert MFS-arbete skulle knyta an till. För mer information se institutionens olika forskningsprojekt.

När det gäller ansökan i november 2020, skickas PM in senast 6 november till Anders Themnér (anders.themner@pcr.uu.se). 9 november kl 15:15-16:30, kommer det anordnas ett zoom-seminarium för de studenter som vill ha tips hur de kan förbättra sina ansökningar.