Minor Field Studies

The Minor Fields Studies scholarships are available for those who are Swedish citizens or permanent residents of Sweden. Citizens of other Nordic countries are also eligible to apply if they have lived in Sweden for at least one year.

Genom stipendieprogrammet för mindre fältstudier, Minor Field Studies (MFS), vill Sida ge svenska studenter möjligheter att inhämta kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Programmet syftar också till att ge studenter, lärare och institutioner vid universitet och högskolor möjlighet att knyta kontakter med institutioner och organisationer i utvecklingsländer.

MFS-programmet administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR). Detaljerad information om MFS går att finna på utbyten.se.

MFS har varit en integrerad del av institutionens arbete sedan 1994 då de första stipendiaterna åkte iväg på MFS. Sedan dess har studenter vid institutionen årligen åkt på fältstudier för att insamla material till sina kandidat-, magister- och masteruppsatser.

Från och med 2017 hanteras MFS av internationella kansliet vid Uppsala Universitet. För mer information, se: https://www.uu.se/student/utlandsstudier/minor-field-studies/

Kommande ansökningstillfällen för MFS är 1-15 november 2019 och 1-15 april 2020. Se nedan angående vilka studenter vid institutionen som kan söka vid respektive tillfälle.

1-15 november 2019:

  • C- nivå studenter
  • MA år 1 studenter (som gör 1-års programmet)
  • MA år 2 studenter 

1-15 april 2020:

  • B-nivå studenter (under förutsättning att de antas på C-kursen HT 2020)

Observera att alla ansökningar måste inkludera ett godkännande från institutionen. För att få detta godkännande måste en kort PM på 1-3 sidor lämnas in. PM ska inkludera följande information (använd samma rubriker):

  1. Val av land (inkl. information om vart i landet du planerar att vistas)
  2. Tidpunkt för resan
  3. Forskningsfråga
  4. Teoretiskt ramverk
  5. Metod
  6. Etiska övervägande (t.ex. finns det någon risk att din studie försätter folk i fara eller utsätter dem för psykiskt trauma)

PM skickas in senast 7 dagar före deadline till Anders Themnér (anders.themner@pcr.uu.se)

Frågor kring MFS kan även ställas till Helena Grusell: helena.grusell@pcr.uu.se och Anders Themnér: anders.themner@pcr.uu.se